ජීවිතය…

 

jeewithaya

ජීවිතය තරු ලකුණු නොම ගෙනා වේ
හැල හැපිලි සමග ගඟ ගලන්නා වේ
දෙමාපිය ස්නේහ ගඟ නැවතුනා වේ
හබල බර දරා ගෙන පැදිය යුතු වේ

ඉර හඳෙන් එළිය කළ සිහිනයකි බිඳුණේ
නුහුරු තනි කමට දුක කවියකට ගෙතුණේ
සොඳුර ඔබ පමණි නිති හිත ලඟම රැඳුණේ
නමුදු අද ඔබ ද නැත ඉරණමද? හැඟුනේ

දරාගෙන සියල් දුක හුදෙකලාවේ
ස්නේහ බිඳුවක් නොලැබ හිත විඩා වේ
නියත මරණය සොයා එන තුරා වේ
කවිය තුරුලට අරන් නැවතුනා වේ

-නිරුත්තර©