කවියක් ලියන ලදි !

unusum

 

ඔහුගේ
උණුසුම්වූ ද
තෙත් වූ ද
දෙතොලින්
ඇගේ
මෘදු වූ ද
සුසුමුදු වූ ද
සිරුරට එරෙහිව
කවියක් ලියන ලදි !
අවසන,
ඇගේ සිරුර
නොනිත් ආශවෙන්
හඬා වැලපෙන තුරු

-නිරුත්තර.
2016 නොවැම්බර් 02

Advertisements

අනගිම කවිය…

hottub

මගේ අනගිම කවිය
ආත්මීය සුසංයොගයකි
අඳුරෙහිම ලියැවුණු

ඇගේ සියුමැලි සිරුර
අනන්‍යවූ බසකින්
අත්‍යන්තවූ සන්තෘෂ්ටියෙන්
කෙඳිරි නඟනා හඬ ඇසිණ

සුස්මනයටද අන්තරයක් නොවීය
එ’හඬ ඇය ගේ දෙතොලින්
ගිලිහි ගිලිහී ඇද හැලෙයි

කිසි දාක හසු කර ගත නොහැකි විය
පත්තිරක ලියා තබනට නොහැකි විය
එ’කව මහද ගැඹුරු පත්ලෙහි
පමණක්ම ලියැවිණ

-නිරුත්තර©
2016 නොවැම්බර් 03