එපමණෙකි, දැන් අවැසි මට

18954638_1871014646553751_15085474178709304_oඉරිතැළුණු හදවතක නතරව
ඉසිඹුලන්නෙද නුඹ?
ඇස’ග නැග එන කඳුළක
දන්න රහසකි මම
සොඳුර ! රිදුනෙද හිත?

හද මැදුර දෙදරවා
වේදනා ගිනි කන්ද පුපුරවා
දුක’ඳුළම උරුම කළ,
අතීතය දරාගෙන මම

කඳුළු බිඳුවක තිබෙන,
හද පුළුස්සා දමන,
වේදනා දැන හැඳින
හිඳින මිනිසෙක් වෙමි මම

ඈත සුදිළෙන පැතුමක
මෑත හිනැහෙන සිහිනෙක
රඳවන්න ඔය හිත
එපමණෙකි, දැන් අවැසි මට

© නිරුත්තර.

Advertisements