අතහැරලන්න අහසට

19679485_1889168741405008_2661990018130228709_oනීල නිල්මිණි දෙනෙතට
සීත කඳුළක් මොකටද?
සුසුම් පොදි මැද ගුලි කර
අතහැරලන්න අහසට

හදවත පතුල කැන
රුදුරු අක්මුල් ගලව ගනු මැන
වසන්තය වුව ස්ව කැමැත්තෙන්
හද අරණ්නෙට ළඟා වෙනු ඇත

හසරුල් පළන්ඳාගෙන
තරු කැට පරද්දාගෙන
ඔය ඇස් හිනා වෙන කොට
සීත කඳුළක් මොකටද?
සුසුම් පොදි මැද ගුලි කර
අතහැරලන්න අහසට

© නිරුත්තර.

Advertisements